Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi kształci pracowników socjalnych o specjalizacji I stopnia.

Pracownikiem socjalnym może być osoba, która posiada dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny, dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna lub ukończone studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie.(Ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004, Rozdział 2 art. 116)

Praca socjalna to działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. (Ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004, Rozdział 12 art. 6)

Miejsce zatrudnienia pracowników socjalnych:

 • ośrodki pomocy społecznej, PCPR, MOPR,
 • dzienne domy pomocy społecznej,

 • domy pomocy społecznej,

 • środowiskowe domy samopomocy,
 • warsztaty terapii zajęciowej,

 • placówki opiekuńczo – wychowawcze, w tym: domy dziecka, świetlice środowiskowe,
 • szpitale,

 • ośrodki penitencjarne,
 • organizacje i stowarzyszenia samopomocowe np. PKPS, PSOUU, TPD i inne.

   

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 sierpnia 2005 r.

Szkolenia specjalizacyjne są skierowane do pracowników socjalnych, którzy chcą uzupełnić i pogłębić swoją wiedzę teoretyczną, jak również poprawić umiejętności zawodowe w zakresie metod pracy.

 

I STOPIEŃ

W CELU UZYSKANIA SPECJALIZACJI I STOPNIA PRACOWNIK SOCJALNY MUSI (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny):

1) Posiadać co najmniej trzyletni staż pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej lub w podmiotach i instytucjach, o których mowa w art. 120 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli wykonują zadania określone w ustawie.
2) Odbyć szkolenie w zakresie I stopnia specjalizacji.
3) Zdać egzamin przed Regionalną Komisją Egzaminacyjną.

Minimum programowe dla I stopnia specjalizacji obejmuje następujące moduły oraz liczbę godzin przeznaczonych na ich realizację:

1. umiejętności interpersonalne w pracy socjalnej - 40 godzin;

2. wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego, prawa karnego, prawa administracyjnego, prawa pracy oraz prawnych regulacji w zakresie zabezpieczenia społecznego, w tym ubezpieczeń społecznych i pomocy społecznej - 40 godzin;

3. doskonalenie metod i technik pracy socjalnej:

a. z osobą - 40 godzin,

b. z rodziną i grupą - 40 godzin,

c. ze środowiskiem lokalnym - 20 godzin;

4. metody oraz techniki tworzenia ioceny projektów socjalnych - 20 godzin;

5. metody i techniki oceny w pracysocjalnej - 10 godzin.

Na skróty