nowa rekrutacja 2021 2021

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu prowadzi nabór na stanowisko pracownik socjalny - 2 etaty / 2 osoby w Dziale Wsparcia Rodziny. Wymagania niezbędne to posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, określonych w art. 116 ust. 1 i 1a oraz art. 156 ustawy o pomocy społecznej.

Zakres obowiązków i czynności będzie polegał min na:

  • pracy z rodzinami zastępczymi na terenie Bytomia w tym udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;
  • udział w zespołach ds. okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej, zespołach ds. oceny rodziny zastępczej, przygotowanie planu pomocy dziecku;
  • zgłaszaniu do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
  • udzielaniu wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej, prowadzeniu niezbędnej dokumentacji z tym związanej oraz innych zadań.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z kierownikiem Działu Wsparcia Rodziny pod nr. tel. 323886151.